آواز نجات

تنها دریچه به سوی آسمان

Episode Summary

کشتی نوح تنها یک پنجره رو به آسمان داشت تا آنها به بالا نگاه کنند. عيسی مسيح دری است که به آسمان و ملکوت خدا منتهی می‌شود. فقط با ایمان قلبی به مسیح می‌توانید نجات و حیات جاودانی بیابید.‏

Episode Notes

کشتی نوح تنها یک پنجره رو به آسمان داشت تا آنها به بالا نگاه کنند. عيسی مسيح دری است که به آسمان و ملکوت خدا منتهی می‌شود. فقط با ایمان قلبی به مسیح می‌توانید نجات و حیات جاودانی بیابید.‏