آواز نجات

ایمانی منطبق با عقل و برهان - ۱

Episode Summary

بدبختی و رنج انسان از زمانی آغاز شد که تصمیم گرفت از امر خدا سرپیچی کند. اما خدا پسر یگانۀ خود عیسی را به این جهان فرستاد تا برای گناه بشر قربانی شود و رابطۀ انسان با خدا را امکان‌پذير سازد.‏

Episode Notes

بدبختی و رنج انسان از زمانی آغاز شد که تصمیم گرفت از امر خدا سرپیچی کند. اما خدا پسر یگانۀ خود عیسی را به این جهان فرستاد تا برای گناه بشر قربانی شود و رابطۀ انسان با خدا را امکان‌پذير سازد.‏